Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Δικαιώματα Επιβατών

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (E.K. 181/2011)

  • μη επιβολή διακρίσεων όσον αφορά τους ναύλους και τους όρους της σύμβασης σε βάρος επιβατών – άμεσα ή έμμεσα – βάσει της ιθαγένειάς τους,
  • μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματος,
  • θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και με επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφόρησης. Εφόσον είναι εφικτό, η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται σε προσιτή μορφή κατόπιν αιτήματος ιδίως για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
  • διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες,
  • ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές.

 

 

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd