top of page

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»). Για το κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να επιλέξετε την διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») αφορά τον Οργανισμό με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΥΠΑ» (εφεξής «ΟΣΥΠΑ»), με έδρα την Πάφο, οδός Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης, Μιχαλάκη Σαββίδη 10, Τ. Θυρίδα 62136, 8061 Μεσόγη, Πάφος.

Η ΟΣΥΠΑ είναι δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων των παρακάτω ιστοσελίδων με ονόματα χώρου (domain names): www.pafosbuses.com

H ΟΣΥΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των στελεχών της, αλλά και οιωνδήποτε προσώπων επισκέπτονται τους διαδικτυακούς τόπους και/ή κατά τόπους γραφεία του Οργανισμού.

Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των οποίων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΟΣΥΠΑ.

Ορισμοι για τα προσωπικα δεδομενα

(Σημ.: Οι ορισμοί ακολουθούν το άρθρο 4 του ΓΚΠΔ)

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»).

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εν προκειμένω ο ΟΑΣΑ.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των Δεδομένων είναι οι χρήστες των δικτυακών τόπων του ΟΑΣΑ και των υπηρεσιών που ο Οργανισμός παρέχει και όλα εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα πρόσωπα – επισκέπτες των δικτυακών τόπων).

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Συλλογη προσωπικων δεδομενων

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται τους δικτυακούς τόπους και/ή τα κατά τόπους γραφεία της ΟΣΥΠΑ και εφ’ όσον

αλληλεπιδρά με αυτούς, ή

συμπληρώνει πρότυπες ιστοσελίδες και/ή έγγραφα επικοινωνίας (φόρμες) ή

υποβάλλει αίτημα για έκδοση κάρτας πολλαπλού εισιτηρίου, ή είναι πιθανό να συλλεχθούν ορισμένες πληροφορίες, όπως:

όνομα, επώνυμο, μήνας και έτος γεννήσεως, διεύθυνση, κατηγορία δικαιούχου κλπ

Περαιτέρω με αυτοματοποιημένο τρόπο σε σχέση με την ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν πληροφορίες όπως:

η διαδικτυακή διεύθυνση του χρήστη (IP address), η οποία καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον ιστότοπο και διατηρείται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, οι δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγει (με «κλικ») εντός της σελίδας, οι βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον εξυπηρετητή, οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω λογισμικού όπως HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων

τεχνολογιών.

Σκοποσ τησ επεξεργασιασ των προσωπικων δεδομενων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητας της ΟΣΥΠΑ, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Ειδικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τους δικτυακούς τόπους και/ή κατά τόπους γραφεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας και αποθηκεύονται στην οικεία βάση δεδομένων προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται , δηλαδή για:

  1. την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών για τα λεωφορεία στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου.

  2. να είναι δυνατή η μελέτη ανωνυμοποιημένων στατιστικών δεδομένων από την ΟΣΥΠΑ και από τρίτους, με τρόπο όμως που να μην δύνανται αυτοί να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων

  3. να είναι δυνατή η διαχείριση των δικτυακών τόπων και της κάθε μορφής επικοινωνίας

  4. να είναι δυνατή η αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών

 

Για τον υπό (1) σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση με τον πελάτη-επιβάτη / αιτούντα την έκδοση κάρτας.

Για τους σκοπούς υπό (2) και (3) νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΟΣΥΠΑ, η εκπλήρωση καθήκοντος που σχετίζεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΟΣΥΠΑ και το έννομο συμφέρον της ΟΣΥΠΑ.

Για τον υπό (4) νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του Υποκειμένου κατά την τυχόν καταχώριση των δεδομένων. Η ΟΣΥΠΑ θα εξασφαλίζει ότι, σε αυτήν την περιορισμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη συναίνεση πληροί τους όρους συγκατάθεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και της νομοθεσίας.

Σύμφωνα και με την Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΟΣΥΠΑ τα στοιχεία των χρηστών που έχουν επικοινωνήσει με την ΟΣΥΠΑ διατηρούνται στους servers του Οργανισμού για το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών ή για όποιο άλλο χρονικό διάστημα απαιτηθεί από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Έργων.

Αποδεκτεσ των δεδομενων και σκοποσ διαβιβασησ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των δικτυακών τόπων της ΟΣΥΠΑ διαβιβάζονται σε συνεργάτες ή / και υπεργολάβους της ΟΣΥΠΑ αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά στοιχεία των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από τον σκοπό της διαβίβασης.

Ειδικα η επεξεργασια των δεδομενων προσωποποιημενων καρτων

Στο πλαίσιο της Προσωποποιημένης Κάρτας απαιτείται η ταυτοποίηση του Υποκειμένου των δεδομένων. Σκοπός είναι:

 

  • να παρέχεται η χρήση των προϊόντων απεριορίστων διαδρομών (μηνιαίες, ετήσιες κάρτες κ.λπ.),

  • να παρέχεται το δικαίωμα έκπτωσης στις κατηγορίες των επιβατών που το δικαιούνται (λ.χ. έκπτωση λόγω έκδοσης μηνιαίας κάρτας, φοιτητικής ιδιότητας κ.λπ.),

  • να μην εκδίδονται πολλαπλές κάρτες ανά άτομο,

  • να επιτρέπεται στους χρήστες να ζητούν την ακύρωση μιας απολεσθείσας ή κλαπείσας κάρτας,

  • να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα η αποφυγή επιβίβασης σε μέσο μεταφοράς χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου

 

Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών των δικτυακών τόπων και των κατά τόπων γραφείων της ΟΣΥΠΑ έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη της ΟΣΥΠΑ, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, παράλληλα απαγορεύεται η πρόσβαση άνευ εξουσιοδότησης.

Η ΟΣΥΠΑ δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών των δικτυακών του τόπων ή στα κατά τόπους γραφεία του οργανισμού σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους αποδέκτες, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ή διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, η ΟΣΥΠΑ υποχρεούται να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αιτούσας Αρχής.

Η ΟΣΥΠΑ δεν θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

Ενδέχεται εντός των δικτυακών τόπων να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό των δράσεων των χρηστών εντός της Ιστοσελίδας / Εφαρμογής με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους των χρηστών ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχουν οι ίδιοι καθορίσει στο προσωπικό τους προφίλ. Παρακαλούνται οι χρήστες / επισκέπτες να ανατρέξουν στις πολιτικές απορρήτου των επιμέρους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτές χειρίζονται τα δεδομένα τους.

Συγκαταθεση του χρηστη

Οι χρήστες αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία αναγνωρίζουν ότι:

Επεξεργασία σχετική με πράξεις που οδηγούν σε εξαπάτηση: Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται ότι, σε περίπτωση ύπαρξης επαρκών ενδείξεων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η ΟΣΥΠΑ θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την αποκάλυψη πράξεων που οδηγούν σε εξαπάτηση, καθώς και στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης των δικτυακών του τόπων.

Διαβίβαση εκ του νόμου: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει ενημερωθεί και συγκατατίθεται στην ενδεχόμενη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές Αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους που αφορούν την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

Μεταφορα και αποθηκευση προσωπικων δεδομενων

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων των Δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (server) της ΟΣΥΠΑ που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και στους εξυπηρετητές των αναδόχων – αποδεκτών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥΠΑ.

Δικαιωματα των υποκειμενων των δεδομενων

Η ΟΣΥΠΑ, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων των Υποκειμένων:

Δικαίωμα πρόσβασης

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, ανά πάσα στιγμή, ενημέρωση από την ΟΣΥΠΑ για το εάν επεξεργάζεται προσωπικά τους δεδομένα και, σε καταφατική περίπτωση, να ζητήσουν να ενημερωθούν για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σε ποιους τα διαβιβάζει, πόσο διάστημα τα αποθηκεύει, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, θα δίδεται στα Υποκείμενα πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Δικαίωμα διόρθωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την ΟΣΥΠΑ, τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Περαιτέρω, η ΟΣΥΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει κάθε διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Η ΟΣΥΠΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον ζητηθεί.

Δικαίωμα διαγραφής

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΟΣΥΠΑ τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 17 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από την ΟΣΥΠΑ τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά μόνον εφ’ όσον ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 20 ΓΚΠΔ να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στην ΟΣΥΠΑ σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

Δικαίωμα εναντίωσης

Το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 21 ΓΚΠΔ. Μόλις ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδεικνύεται η ύπαρξη νόμιμων και επιτακτικών λόγων για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του Υποκειμένου των Δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Η ΟΣΥΠΑ εγγυάται ότι, εάν το Υποκείμενο των Δεδομένων εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν, δεν θα υποβάλλει πλέον τα εν λόγω δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του Υποκειμένου των Δεδομένων.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η ΟΣΥΠΑ δεν προβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων. Σε κάθε όμως περίπτωση και εφόσον στο μέλλον αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όταν η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζουν σημαντικά.

Ικανοποίηση των δικαιωμάτων

Συνολικά η ΟΣΥΠΑ διασφαλίζει ότι:

Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από το Υποκείμενο των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών χρόνο.

Σε περίπτωση που δε μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν από το Υποκείμενο των δεδομένων δικαίωμα, η ΟΣΥΠΑ θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.

Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων θα παρέχονται δωρεάν για τα Υποκείμενα.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΟΣΥΠΑ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΟΣΥΠΑ, με έδρα Πάφο, οδός Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης, Μιχαλάκη Σαββίδη 10, Τ. Θυρίδα 62136, 8061 Μεσόγη, Πάφος. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataofficer@pafosbuses.com και οι επισκέπτες/ χρήστες των δικτυακών τόπων και των κατά τόπων γραφείων της ΟΣΥΠΑ μπορούν να απευθύνονται σε αυτόν για απορίες τους σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι η επεξεργασία των Προσωπικών τους δεδομένων τους παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα https://www.dataprotection.gov.cy/

bottom of page